Receba no seu e-mail

Voltar

Leis no mundo

Andorra 1

 

Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió
d'Andorra, SA

Capítols: I, II, III, IV, V, VI, VII, Annex I.

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d'abril del 2000 ha aprovat la següent:
llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA

Exposició de motius.

D'ençà la primera Llei de radiodifusió i televisió d'Andorra, aprovada pel Consell General el dia 12 d'octubre de 1989, i de la modificació d'aquesta Llei, aprovada el 13 de juliol de 1992, s'han produït canvis de gran importància tant en l'àmbit andorrà com a escala internacional. D'una banda, durant aquest període, Andorra ha esdevingut un estat de dret, amb tot el que aquest fet implica. D'altra banda, amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació s'han produït canvis fonamentals no solament en el funcionament, la gestió i l'emissió de la ràdio i la televisió, sinó també en la manera d'entendre la societat, ja que han aparegut nous reptes i oportunitats per a tots els que sàpiguen aprofitar-los.

A Europa s'ha obert un procés de revisió de la legislació sobre l'audiovisual, que aquests canvis esmentats havien convertit en obsoleta. Dins d'aquest procés, la legislació andorrana no és una excepció.

L'objectiu de la present Llei és situar la legislació andorrana sobre ràdio i televisió dins d'aquest procés d'adaptació del marc legal a les noves tecnologies de la informació, reforçar-ne el caràcter de servei públic competitiu amb el nou entorn audiovisual global, establir nous òrgans de supervisió i control que vetllin perquè els principis generals establerts per la present Llei es respectin, i consolidar un sistema de gestió i finançament que la faci competitiva amb el seu entorn mediàtic.

La Llei regula el sistema de radio i televisió, que es declara de servei públic estatal i que podrà emetre per qualsevol sistema de radiocomunicació o
telecomunicació. La regulació abasta la de cobertura estatal actualment existent, però també preveu la possibilitat que, una vegada estiguin implantats sistemes tecnològics que ho permetin, pugui configurar-se un sistema de radio i televisió de gestió indirecta mitjançant concessió administrativa. La planificació, l'ordenació i la gestió de les xarxes de transport i difusió queda reservada al Govern, com a òrgan que representa l'Estat davant les instàncies internacionals de radiocomunicacions i telecomunicacions.

Finalment, la present Llei crea una societat pública per accions denominada Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, que és la societat pública a la qual s'atorga la gestió directa del servei públic de la radiodifusió i la televisió.

Títol I. Estatus de la radiodifusió i la televisió pública

pujar

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació

Article primer
1. La present Llei té per objecte la regulació dels serveis de radiodifusió i de televisió, que es declaren serveis públics, amb caràcter essencial, de titularitat estatal.
2. La difusió del servei públic de radiodifusió i televisió pot fer-se pel sistema analògic o digital per mitjà de les ones hertzianes, el satèl·lit o el cable, i pot comprendre emissions de caràcter general o temàtiques, obertes o codificades, de prestació gratuïta o de pagament, inclosos els serveis de telecomunicació interactiva, com el sistema de pagar per veure, el vídeo sota demanda i d'altres que es puguin desenvolupar en un futur.
3. La planificació, l'ordenació i la gestió de les xarxes de radiocomunicacions i telecomunicacions, així com la seva adscripció funcional a les emissions de ràdio i televisió, queda reservada al Govern segons els acords internacionals i la legislació vigent.

pujar

Capítol II. Disposicions generals

Article segon
Els serveis públics de radiodifusió i de televisió han de subjectar la seva programació i les seves emissions als principis generals següents:
a) El respecte als principis establerts en la Constitució del Principat d'Andorra i als drets i les llibertats que s'hi reconeixen i s'hi garanteixen.
b) L'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.
c) El respecte a la llibertat d'expressió i informació.
d) El respecte als drets a l'honor, la intimitat personal i familiar, i la pròpia imatge.
e) El respecte al pluralisme polític, cultural i social.
f) La promoció de la llengua, així com l'execució de la missió cultural, educativa i social pròpies d'Andorra.
g) El respecte i l'atenció especial a la joventut i a la infància, tant en el tractament dels continguts com en la programació general.
h) El respecte als principis d'igualtat i de no discriminació per raó de naixement, de raça, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social.

Article tercer
Durant les campanyes electorals, s'ha d'aplicar el règim especial en compliment de les normes electorals.

pujar

Capítol III. Gestió del servei públic

Article quart
El servei públic de radiodifusió i televisió serà gestionat directament per una societat pública de titularitat estatal que es denominarà Ràdio i Televisió d'Andorra, SA.

Article cinquè
La gestió dels serveis públics de ràdio i televisió , que no siguin els propis de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, requereix concessió administrativa prèvia, que ha de ser aprovada pel Consell General.

pujar

Capítol IV. El Consell Andorrà de l'Audiovisual

Article sisè
El Consell Andorrà de l'Audiovisual és l'organisme assessor i consultiu del Govern del Principat d'Andorra i de la societat de gestió Ràdio i Televisió d'Andorra, SA. El Govern li donarà suport econòmic i administratiu.
Aquest organisme exercirà les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional.

Article setè
1. El Consell Andorrà de l'Audiovisual està integrat per cinc membres de reconeguda competència tècnica i professional, nomenats i destituïts pel
Consell General amb el vot favorable de tres quartes parts dels seus membres.
El mandat dels membres del Consell Andorrà de l'Audiovisual és de cinc anys.
Si en una primera votació no s'assoleix la majoria requerida en l'apartat anterior, queden elegits els candidats que, en una segona votació, obtinguin el vot favorable de la majoria absoluta.
2. La Presidència del Consell Andorrà de l'Audiovisual s'exerceix de forma funcional per períodes de sis mesos, de forma rotatòria de més edat a menys edat entre els seus membres.
La Presidència del Consell Andorrà de l'Audiovisual n'exerceix la representació legal; organitza, coordina i impulsa la seva activitat; convoca, presideix, suspèn i aixeca les reunions, i en modera les deliberacions. En cas d'absència o malaltia del president, el substitueix en funcions el vocal de més edat.
3. La Secretaria del Consell Andorrà de l'Audiovisual s'exerceix de forma funcional per períodes de quatre mesos, de forma rotatòria de menys edat a més edat entre els seus membres. El secretari aixeca les actes de les sessions i certifica els acords amb el vistiplau del president.
4. La constitució del Consell Andorrà de l'Audiovisual requereix, per ser vàlida, la presència com a mínim de tres dels seus membres. El Consell Andorrà de l'Audiovisual es reuneix, com a mínim, una vegada al mes i, en tot cas, quan ho demanin dos dels seus membres. Les convocatòries s'han de fer amb una antelació prèvia de quaranta-vuit hores com a mínim, amb expressió de l'ordre del dia, excepte si es decideix la reunió quan estan presents i reunits la totalitat dels membres.
5. En l'exercici de les seves funcions, el Consell Andorrà de l'Audiovisual pot requerir l'assistència amb veu i sense vot a les seves reunions del director general de la Ràdio i Televisió d'Andorra, SA. La convocatòria ha de fer-se amb un preavís de cinc dies.
6. Els acords del Consell Andorrà de l'Audiovisual s'adopten per majoria dels membres presents. En cas d'empat decideix el president, que té vot de qualitat.

Article vuitè
És competència del Consell Andorrà de l'Audiovisual:
a) Evacuar per escrit les consultes i emetre els informes que li demani el Govern i el director general de la societat Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, sobre temes relacionats amb la ràdio i la televisió. En tot cas, són preceptius, però no vinculants, els informes sobre projectes de llei o normes reglamentàries relacionades amb l'audiovisual.
b) Exercir les funcions relatives al dret de rectificació que se li encomanen al capítol V del present títol.
c) Informar anualment els principis bàsics i les línies de la programació.
Informar igualment les graelles d'aquesta programació que li siguin presentades semestralment pel director general de la Ràdio i Televisió pública.
En especial, el Consell Andorrà de l'Audiovisual vetllarà perquè s'hi respectin els drets de les minories, els infants i els joves, i perquè no hi hagi discriminació per raó de raça, sexe, religió, i opinió.
d) Emetre un informe preceptiu sobre l'avantprojecte de pressupost global elaborat pel director general, com a pas previ a la seva presentació al Govern.
e) Conèixer d'aquelles qüestions que, encara que no siguin de la seva competència, el director general de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, sotmeti a la seva consideració.

pujar

Capítol V. Dret de rectificació

Article novè
1. Qui es consideri perjudicat per la difusió de dades o fets contraris a la veritat que l'al·ludeixin pot sol·licitar del director general de la societat Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, dins dels set dies següents a la difusió, que sigui difosa la rectificació corresponent.
2. La sol·licitud ha de ser motivada. El director general ha de respondre acceptant o denegant la petició dins dels tres dies següents si el programa és diari; en els altres supòsits, en el termini màxim de set dies. Si no dóna cap resposta la petició es considera denegada.
3. Contra la decisió del director general es pot recórrer, dins els set dies següents, davant del Consell Andorrà de l'Audiovisual, el qual dóna un termini de dos dies al director general per manifestar les raons per les quals no ha divulgat la rectificació, i resol el que sigui procedent en el termini de tres dies més.
4. Un cop hagi estat acordada, la rectificació s'ha d'emetre dins els tres dies següents en condicions d'audiència equivalents a les de l'espai en el qual es varen difondre les dades o els fets objecte de la rectificació. Si la resolució del Consell Andorrà de l'Audiovisual no dóna lloc a la rectificació, la persona que havia instat la rectificació pot presentar demanda davant la Secció Civil de la Batllia, la qual es tramita per procediment abreujat.

pujar

Capítol VI. Control parlamentari

Article desè
Correspon a una comissió legislativa permanent del Consell General, exercir el control i vetllar a través del director general perquè les activitats de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, s'ajustin als principis establerts en l'article segon de la present Llei.
Títol II. De la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA

pujar

Capítol VII. Creació de la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA

Article onzè
Per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i de televisió explotats directament per l'Estat s'acorda la creació de la societat pública Ràdio i
Televisió d'Andorra, SA, sota la forma jurídica de societat per accions o anònima, que ha de subjectar la seva organització, la seva activitat i el seu
règim de funcionament als estatuts annexos a aquesta Llei i està sotmesa al control financer en el règim que estableix la Llei general de les finances
públiques.

Article dotzè
La societat Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, recull en els estatuts socials les circumstàncies següents:
a) Constitueix el seu objecte:
i) La producció, l'edició, la importació i el doblatge de tot tipus d'imatges i documents sonors, i la seva comercialització i difusió per mitjà de les ones hertzianes, el satèl·lit o el cable, ja sigui en emissions de caràcter general ja sigui temàtiques, codificades o sense codificar, a través de sistemes de lliure accés o en les modalitats de pagar per veure o d'altres que puguin establir-se en un futur.
ii) La gestió de cadenes de televisió i de ràdio pròpies.
iii) La divulgació de declaracions o comunicacions oficials d'interès públic, la de propaganda política en el temps i en la forma que estableix la llei, la comercialització i la venda dels seus productes i, limitadament, la publicitat.
També és objecte de la societat tota altra activitat accessòria o complementària a l'objecte principal indicat.
b) El capital fundacional és de cent milions de pessetes (100.000.000 PTA). El capital social és íntegrament estatal i no pot alienar-se, hipotecar-se, gravar-se, pignorar-se ni cedir-se de cap forma onerosa o gratuïta.
c) El Govern exerceix funcions de Junta General de la societat anònima. La societat es regeix per un director general, que té la consideració ;
d'administrador únic i és responsable de l'administració social i la programació de les emissions de ràdio i televisió. La representació de la societat en judici i fora d'aquest àmbit correspon al director general, el qual estén la seva representació a tots els actes compresos en l'objecte social delimitat en els estatuts.
d) El director general és nomenat pel Govern, després d'haver escoltat el Consell Andorrà de l'Audiovisual, i el seu mandat dura el temps d'una
legislatura, si bé continua exercint en funcions el càrrec fins a la seva ratificació o substitució.
e) A més de les causes que es determinen en el Reglament de societats mercantils, el càrrec de director general és incompatible amb qualsevol càrrec públic tant electiu com de designació, i també ho é s amb qualsevol vinculació amb altres mitjans de comunicació, o amb empreses publicitàries, de producció de programes, o relacionades amb el subministrament o la dotació de material de ràdio i televisió. Si es produeix una causa d'incompatibilitat, poden exigir-se al director general les responsabilitats que corresponguin.
f) El Govern pot destituir per acord motivat el director general en les circumstàncies següents:
Per estimar-se que la gestió econòmica és contrària als principis de bona administració
Per incompetència manifesta
Per condemna per delicte dolós
Per apreciar-se una causa d'incompatibilitat
Article tretzè
1. Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, disposa per al compliment de l'objecte social del patrimoni i els recursos que el Govern hi adscrigui i dels que obtingui en el futur amb l'exercici de la seva activitat.
Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, pot concertar operacions de crèdit per atendre les seves necessitats de tresoreria sempre que en el seu conjunt aquestes no superin el 35% dels ingressos per operacions corrents de l'exercici anterior.
2. També disposa dels béns pertanyents al patrimoni nacional que el Consell General hi adscrigui a proposta del Govern.
3. Els béns del patrimoni nacional que s'adscriguin a Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, tenen la qualificació jurídica de béns de domini públic.
Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, té autonomia plena per a l'administració ordinària i extraordinària dels béns de domini públic que li siguin adscrits, que únicament pot utilitzar per al compliment dels seus fins. Quan algun bé demanial que tingui adscrit deixi de ser necessari per a la realització de les finalitats del servei que presta, es procedirà a la seva desafectació o es reintegrarà al patrimoni nacional.

Article catorzè
1. Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, es finança mitjançant subvencions consignades als pressupostos del Principat i els ingressos comercials que
obtingui en concepte de publicitat, de venda dels seus productes i qualsevol altre rendiment que provingui de l'activitat prevista en el seu objecte social.
2. El director general remet al Govern cada any l'avantprojecte de pressupost anual, en el qual han de constar les subvencions ordinàries d'inversió i explotació, per a la seva consideració i, si és el cas, per incloure-les dins el projecte de pressupostos generals de l'Estat.
3. Els pressupostos, la comptabilitat i el control financer de la societat se sotmeten a les previsions de la Llei general de finances públiques i a les
disposicions concordants i de desplegament.
4. El director general ha de trametre cada any al Govern, per a la seva aprovació i control, els documents següents:
La liquidació del pressupost
El balanç i el compte d'explotació corresponent a l'exercici social
El compte resum d'operacions comercials
Un estat de variació del fons de maniobra
Un quadre de finançament

Article quinzè
El Govern pot fer que es programin i difonguin totes les declaracions i les comunicacions oficials d'interès públic que estimi necessàries, amb indicació del seu origen.
Disposicions transitòries
Primera
S'autoritza el Govern a subscriure la totalitat del capital de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA.
Segona
Es faculta el Govern per dictar, mitjançant decret, les normes d'adscripció dels béns que actualment estan en possessió o són de titularitat de l'ORTA, que han de ser transferits a Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, perquè pugui funcionar, una vegada hagi estat constituïda.
Tercera
Fins que no s'hagi donat compliment a les disposicions transitòries anteriors, l'ORTA continuarà exercint les funcions que li corresponen segons la legislació que la present Llei deroga, la qual continuarà essent d'aplicació fins al moment en què sigui efectiu el funcionament dels organismes i les societats que s'estableixen en aquesta Llei.
Quarta
Mentre no es reguli per llei el règim de les concessions administratives establert en l'article cinquè de la present Llei, les emissores de ràdio i televisió existents a l'entrada en vigor de la present Llei, seguiran en les mateixes condicions que en l'actualitat.
Disposició derogatòria
Única
Queden derogades les lleis de 12 d'octubre de 1989 i de 13 de juliol de 1992 de radiodifusió i televisió d'Andorra i les normes del mateix rang o inferior que s'oposin al que és previst en aquesta Llei.
Disposicions finals
Primera

El capítol V de la present Llei té caràcter qualificat.
Segona
Es faculta el Govern per dictar les disposicions reglamentàries per a l'execució, el desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.
Tercera
Aquesta Llei entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Casa de la Vall, 13 d'abril del 2000
Francesc Areny Casal
Síndic General
Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Jacques Chirac
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra
Joan Marti Alanis
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

pujar

Annex I

Estatuts de la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
I. Denominació, objecte, personalitat jurídica, duració i domicili

Article 1
La denominació de la societat és "Ràdio i Televisió d'Andorra, SA", amb les sigles "RTVA, SA".

Article 2
L'objecte de la societat és:
a) La producció, l'edició, la importació i el doblatge de tot tipus d'imatges i documents sonors, i la seva comercialització i difusió per mitjà de les ones hertzianes, el satèl·lit o el cable, ja sigui en emissions de caràcter general ja sigui temàtiques, codificades o sense codificar, a través de sistemes de lliure accés o en les modalitats de pagar per veure o d'altres que puguin establir-se en un futur.
b) La gestió de cadenes de televisió i de ràdio pròpies.
c) La divulgació de declaracions o comunicacions oficials d'interès públic, la de propaganda política en el temps i en la forma que estableix la llei, la
comercialització i la venda dels seus productes i, limitadament, la publicitat.
Igualment, pot realitzar, de forma accessòria, les activitats complementàries de l'objecte indicat que tendeixin al seu millor desenvolupament.

Article 3
La societat, a partir de la seva inscripció al Registre de Societats, té plena personalitat jurídica i capacitat d'obrar per a l'exercici eficaç de tota mena
d'accions i recursos davant els òrgans administratius i jurisdiccionals de qualsevol grau i jurisdicció, i per realitzar totes les operacions i contractes civils, administratius, mercantils, financers i de tota altra naturalesa que estimi necessaris o convenients per desenvolupar millor el seu objecte social.

Article 4
La societat té una duració indefinida i les seves operacions comencen el mateix dia en què adquireixi personalitat jurídica.

Article 5
El domicili de la societat és a Baixada del Molí, núm. 24, d'Andorra la Vella.
La Junta General, ordinària o extraordinària, pot acordar el trasllat del domicili social a una altra població del Principat, així com l'obertura de delegacions, representacions, sucursals i agències, en qualsevol lloc del país o de l'estranger.

II. Capital social

Article 6
El capital social es fixa en cent milions de pessetes (100.000.000 PTA), dividit en cent accions nominatives, d'un milió de pessetes (1.000.000 PTA) de valor nominal cadascuna d'elles.
El capital social inicial pot augmentar-se o disminuir-se per acord de la Junta General extraordinària, de conformitat amb la legislació vigent. Les
modificacions del capital social s'han d'inscriure al Registre de Societats.

Article 7
En el moment d'atorgar-se l'escriptura de constitució de la societat, el capital social queda completament subscrit i desembossat, tal com s'estableixi en la dita escriptura.

Article 8
El capital social és íntegrament estatal i no pot alienar-se, hipotecar-se, gravar-se, pignorar-se o cedir-se de cap forma onerosa ni gratuïta.
III. Accions

Article 9
Les accions són sempre nominatives, s'extreuen d'un llibre talonari, i poden ser eventualment representades per certificacions provisionals.

Article 10
Les accions estan numerades correlativament, i s'inscriuen al Llibre Registre d'Accions previst a l'article 23 del Reglament de societats, en què s'han de fer les anotacions legalment pertinents.

IV. Responsabilitat per deutes

Article 11
La societat respon dels deutes socials amb tots els seus béns, presents i futurs.

V. Govern de la societat

Article 12
La societat és regida i governada per la Junta General d'accionistes i pel director general, que té la consideració d'administrador únic.

VI. Junta General d'accionistes

Article 13
El Govern exerceix les funcions de la Junta General d'accionistes, que és l'òrgan sobirà de la societat.

Article 14
La Junta General té per objecte:
a) Examinar i, si és el cas, aprovar la gestió social i dels comptes i el balanç de la societat, corresponents a l'exercici anterior.
b) Resoldre sobre el compte de resultats i la distribució dels beneficis.
c) Decidir sobre la disposició dels fons de reserva.
d) Examinar, aprovar o rebutjar els pressupostos presentats pel director general.
e) En general, decidir sobre qualsevol altra qüestió que li sotmeti el director general o sigui inclosa en l'ordre del dia.

VII. Director general

Article 15
La societat és regida, representada i administrada per un director general, que té funcions d'administrador únic i és responsable de la programació de les emissores de ràdio i televisió. La representació de la societat en judici i fora d'aquest àmbit correspon al director general, el qual estén la seva
representació a tots els actes compresos en l'objecte social.

Article 16
El director general és nomenat pel Govern, després d'haver escoltat el Consell Andorrà de l'Audiovisual, i el seu mandat dura el temps d'una legislatura, si bé continua exercint en funcions el càrrec fins a la seva ratificació ; o substitució.

Article 17
A més de les causes que es determinen en el Reglament de societats mercantils, el càrrec de director general és incompatible amb qualsevol càrrec
públic tant electiu com de designació, i també ho é s amb qualsevol vinculació amb altres mitjans de comunicació, o amb empreses publicitàries, de producció de programes, o relacionades amb el subministrament o la dotació de material de ràdio i televisió. Si es produeix una causa d'incompatibilitat, poden exigir-se al director general les responsabilitats que corresponguin.

Article 18
La designació de càrrecs, els apoderaments i les revocacions de poders s'han d'inscriure al Registre de Societats, en els casos exigits per la llei.

Article 19
El Govern pot destituir per acord motivat el director general en les circumstàncies següents:
Per estimar-se que la gestió és contrària als principis de bona administració
Per incompetència manifesta
Per condemna per delicte dolós
Per apreciar-se una causa d'incompatibilitat

Article 20
El director general pot delegar una part de les seves pròpies atribucions i pot conferir poders a terceres persones.
En tot cas, els apoderaments conferits pel director general han de subjectar-se al que disposa l'article 9.2 del Reglament de societats mercantils o, si és el cas, al que, per modificació legislativa, pugui estar vigent en el futur.

VIII. Comptabilitat

Article 21
La societat està obligada a portar una comptabilitat de les seves operacions, en els llibres que determini la Junta General d'accionistes.
En tot cas, és obligatori portar els llibres comptables següents: diari, major, inventari i balanç.
IX. Control financer

Article 22
El control financer és dirigit per la Intervenció General d'acord amb les disposicions de la Llei general de les finances públiques. Almenys una vegada a l'any s'efectua una auditoria dels comptes.

X. Endeutament i beneficis

Article 23
La societat pot concertar operacions de crèdit per atendre les seves necessitats de tresoreria sempre que en el seu conjunt aquestes no superin el 35% dels ingressos per operacions corrents de l'exercici anterior.

Article 24
Els ingressos de la societat, per qualsevol concepte, després de deduir-ne totes les despeses i les amortitzacions, constitueixen els beneficis socials, que es distribueixen de la manera següent:
a) En tot cas, ha de destinar-se al fons de reserva un 10% almenys, dels beneficis socials, fins que aquest fons no representi, com a mínim el 10% del capital social.
b) Quant a la resta, el director general ha de presentar a la Junta General d'accionistes la proposta de repartiment dels beneficis.

XI. Dissolució i liquidació

Article 25
La dissolució de la societat correspon al Consell General.

Article 26
Acordada la dissolució finalitzen les funcions del director general i la Junta General conserva els mateixos poders que tenia durant la vida social. La Junta General nomena un o més liquidadors i en determina les facultats.